Tel.: +34 972 750 699 - Email: som@territoriparc.org

Avís legal i Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT-ILLES MEDES ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.

A l’efecte del compliment de l’article 12 del RGPD, l’informem que les dades del representant del client, així com les de les persones designades per aquesta per mantenir el contacte amb ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT-ILLES MEDES, seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats i gestionar la relació contractual amb el client, d’acord amb la Política de Privacitat de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT-ILLES MEDES, que es pot consultar a www.enestartit.com.

ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT-ILLES MEDES fa constar, de manera expressa, que s’abstindrà de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de l’execució d’aquest contracte per a fins que no tinguin a veure amb el compliment del seu objecte. De la mateixa manera, es compromet a no cedir-les a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal per fer-ho o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament; a aplicar les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD; a adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzi; i a aplicar els mecanismes que permetin garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Els intervinents per compte del client poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació respecte de les seves dades personals, previstos als articles 15 a 22 del RGPD, dirigint-se a ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA L’ESTARTIT-ILLES MEDES, en l’adreça que figura en l’encapçalament d’aquest contracte.